Minireningsverket Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som inte behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Våra minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

 

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Ecobox Small är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Inuti verket finns inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

 

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

 

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ladda hem produktblad med
specifikationer för Ecobox Small här:
Ecobox Small 1-Hushåll Produktblad

 

Bilderna nedan beskriver vattenflödet genom verket:

Ecobox Small är tillverkad av robust HD-polyeten
(återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart
och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera
och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats
än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att
notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott
och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott
fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta.
Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga
akuta driftsstörningar.

Vattnet transporteras genom
Ecobox med självfall. Således finns
inga pumpar, reglersystem eller
elektronik som vattentransporten
är beroende av. Luftpumpen som
behövs för syresättning av biologin
står i en separat torr och skyddad
brunn bredvid. Slamavskiljaren är
integrerad i Ecobox Small och extern
hos de övriga modellerna. Här sker
den mekaniska avskiljningen av slam
och partiklar innan vattnet leds till de
andra reningsstegen.

Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox
Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om
flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle
hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från
en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox.
Endast en luftslang ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön
finns alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg
renas bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve.

Efter biostegen leds en liten mängd vatten
tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två
syften: att rena kväve samt att underhålla
näringstillförsel till biostegen när anläggningen
inte är används.
Detta gör att den biologiska reningen alltid
hålls igång, något som är extra viktigt för
fritidshuset där verket står stilla under perioder.

Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter
(ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2,5-5 år beroende
på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och
samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder
fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99% (hög smittskyddnivå). Filtret
möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning.
Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet.